builderall

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Unit S&C per 01-12-2020
 

Artikel 1: Duur en beëindiging lidmaatschap
Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk; u kunt het niet aan een ander overdragen. Uw lidmaatschap start met een eerste periode van 3 maanden, en gaat daarna automatisch over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. U blijft verplicht het lidmaatschapsgeld aan The Unit S&C te betalen, ook wanneer u geen gebruik maakt van de faciliteiten. U hebt een opzegtermijn van een maand (ingaande per de eerste van de volgende maand); u dient schriftelijk op te zeggen. Dat kan per post/email/middels het persoonlijk overhandigen van een opzegbrief aan Anne Bart of Mariska de Vries.

 

Indien u heeft gekozen voor een jaarlidmaatschap, zal er met u een maand voor beëindiging hiervan contact worden opgenomen of u deze wenst te verlengen voor een jaar. Dit dient schriftelijk te worden bevestigd. Zo niet, dan wordt het abonnement verlengd tegen het reguliere tarief en kan het abonnement per maand worden opgezegd.
 

Artikel 2: Onderbreking lidmaatschap
Op medische indicatie kan een lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, mits u een brief van de huisarts, medisch specialist of behandelend fysiotherapeut overlegt. Bij zwangerschap kunt u uw lidmaatschap met een periode van maximaal 4 maanden laten stopzetten. Per kalenderjaar kan iedereen (m.u.v. niet-lidmaatschapsvormen) maximaal 14 dagen aaneengesloten vakantie opnemen. Uw lidmaatschap wordt op uw verzoek, mits vooraf aangegeven, onderbroken. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend via email (info@thunitsc.nl).

 

Artikel 3: Tarieven en betalingen
Alle lidmaatschappen gaan in per de eerste van de volgende maand. Wanneer inschrijving niet per de eerste van de maand geschiedt, betaalt u het resterende lidmaatschapsgeld van die maand middels een aparte factuur die u ontvangt na inschrijving. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Uw lidmaatschapsgeld wordt per automatisch incasso vooruit betaald en zal op de 28e van elke maand worden geïncasseerd. Indien het verschuldigde lidmaatschapsgeld na de 3e en laatste herinnering niet binnen 3 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van The Unit S&C, zal The Unit de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. Alle daaraan verbonden buitenrechtelijke incassokosten zijn voor rekening van het lid. Tevens zal het lid vanaf deze datum wettelijke rente verschuldigd zijn.

 

Wanneer lidmaatschapsgeld door het lid gestorneerd wordt, zonder dat het lidmaatschap is beindigd, kan hiervoor per keer € 15,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Na het verstrijken van 3 dagen na dagtekening van voorgenoemde herinnering zijn alle opeisbare maar nog niet volledig betaalde lidmaatschapstermijnen, alsmede alle voor de resterende duur van het lidmaatschap nog niet opeisbare termijnen direct opeisbaar en dienen binnen 30 dagen door het lid te worden voldaan.
 

The Unit S&C is gerechtigd om tussentijds haar tarieven te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.
 

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 27,50, welke bij het eerste incasso in rekening zal worden gebracht. U krijgt hiervoor een t-shirt en logboek.
 

Artikel 4: Veiligheid en aansprakelijkheid
The Unit S&C is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van kleding en andere eigendommen. The Unit S&C besteedt alle zorg en aandacht aan veiligheid en verantwoord bewegen. Desondanks geschiedt het gebruik van de faciliteiten binnen The Unit S&C geheel op eigen risico. The Unit S&C wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen. Er zijn geen kluisjes aanwezig in The Unit S&C. Wij raden derhalve ten strengste af waardevolle spullen mee te nemen. Sieraden mogen niet gedragen worden tijdens de trainingen.

 

Artikel 5: Toegang en openingstijden
Jongeren onder de 18 jaar hebben geen toegang tot trainingsruimte, tenzij ze worden begeleid door een fysiotherapeut of met toestemming van de fitnessinstructeur. The Unit S&C is te allen tijde gerechtigd om openingstijden en lesroosters aan te passen. Op officiële of erkende feestdagen mag The Unit S&C de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.

 

Artikel 6: Huisregels The Unit S&C
Intekening op de trainingsuren dient vooraf te gebeuren middels het systeem Virtuagym. Hiertoe krijgt u toegang wanneer u een lidmaatschap heeft afgesloten, of zich heeft aangemeld voor een proefles. Aan de lessen kunnen maximaal 8-12 personen per keer deelnemen, afhankelijk van het soort les dat gegeven wordt.

 

Inloggegevens en daarmee toegang tot het online planningssysteem verkrijgt u middels aanmelding. Elke 20e van de maand, krijgt u toegang tot de data en lessen van de maand die hier op volgt. Schrijf je alleen aan voor de lessen waarvan je zeker weet dat je ook zal komen. Afmelding van de lessen is ook uitsluitend te doen via het planningssysteem.
 

Wilt u zich afmelden voor een avondles, dan dient dit uiterlijk om 15.00 op dezelfde dag te gebeuren. Wilt u zich afmelden voor een ochtendles voor de volgende dag, dan is 20.00 de uiterlijke afmeldtijd. Gebeurt dit niet, dan zal de training komen te vervallen en is deze niet nog een andere keer in te plannen.
 

Drinken neemt u mee in een afsluitbare plastic fles of bidon. Eten in de trainingsruimte is niet toegestaan. Laat het toilet net zo netjes achter als u deze aantrof. In het gehele pand is roken niet toegestaan.
 

Artikel 7: Identificatie, privacy en persoonsgegevens
The Unit S&C verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens en na 25-05- 2018 AVG, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

 

The Unit S&C verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, begeleiding van clienten (intake), klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en/of commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van The Unit S&C en het versturen van de nieuwsbrief.
 

Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. The Unit S&C kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan The Unit S&C middels een brief naar Skans 24, 8461 LP Rottum of een email aan info@theunitsc.nl.
 

The Unit S&C is gerechtigd nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen en bezoekers van The Unit S&C te allen tijde te verzoeken om identificatie, teneinde het lidmaatschap te verifiëren.
 

Artikel 8: Regels naleven
Iedere cliënt dient zich aan de huisregels (te vinden in het logboek) en algemene voorwaarden te houden. The Unit S&C heeft het recht, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

 

Artikel 9: Overige bepalingen
In alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van The Unit S&C beoordeeld en beslist The Unit S&C behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.